Obchodné podmienky používania stránky www.coolmobil.sk

1. Všeobecné informácie

Prevádzkovateľom stránky www.coolmobil.sk je spoločnosť Zoznam Mobile, s.r.o., IČO: 35 844 621,DIČ/IČ DPH: SK2021779584, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27440/B, oddiel Sro. kontakt:
    Zoznam Mobile, s.r.o. , Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava,
    tel. 02 577 85 633, 02 577 85 630 , telefónne linky sú dostupné v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.30
    email: coolmobil@coolmobil.sk

2. Služby na www.coolmobil.sk

Na stránke www.coolmobil.sk sú dostupné nasledovné Služby (jednotlivo aj ako Služba):

 • Video
  Výnimka: Video s erotickým obsahom nie je možné objednávať samostatne, iba ako súčasť COOLklub-u ( ak ste boli v minulosti účastníkom COOLklub-u a účasť ste zrušili alebo ak ste účastníkom COOLklubu a vyčerpali ste celý predplatený balík, môžete objednávať Videá aj samostatne za cenu podľa Cenníka)
 • Java hry/Hry
 • Farebné pozadia
  Výnimka: Farebné pozadia s erotickým obsahom, nie je možné objednávať samostatne, iba ako súčasť COOLklub-u ( ak ste boli v minulosti účastníkom COOLklub-u a účasť ste zrušili alebo ak ste účastníkom COOLklubu a vyčerpali ste celý predplatený balík, môžete objednávať Farebné pozadia aj samostatne za cenu podľa Cenníka)
 • Polyfonické zvonenia
 • Real tóny MP3
 • ako aj iné položky, o ktoré v budúcnosti prevádzkovateľ rozšíri svoju ponuku Služieb

3. Podmienky pre užívateľov

Návštevníci stránky, ktorí chcú aktívne využívať Služby a objednať platený alebo neplatený obsah, musia spĺňať nasledovné podmienky:

 • užívateľ Služby musí mať vo svojom mobilnom telefóne aktivovanú SIM kartu s aktivovanou a správne nastavenou dátovou službou (wap).
 • Službu môžu využívať užívatelia z územia Slovenskej republiky aj zo zahraničia prostredníctvom roamingu.
 • Službu s erotickým obsahom v sekciách Video- Top, Sex&Erotika a Farebné pozadia (Erotika),Hry- erotické, môžu využívať len osoby staršie ako 18 rokov; predtým ako užívateľ prvýkrát vstupuje do týchto sekcií, musí potvrdiť, že má viac ako 18 rokov.
 • podporovaný telefón pre príslušnú Službu; zoznam podporovaných telefónov je uvedený na stránke www.coolmobil.sk, zoznam podporovaných telefónov pre Java hry je uvedený pred potvrdením objednávky Java hry
 • Služby sú dostupné len pre užívateľov so SIM kartami aktivovanými v sieti mobilných operátorov Telekom, Orange a O2.
 • aktívny paušál alebo dostatočný kredit; Suma kreditu potrebná na využívanie konkrétnej Služby(Video, Hry, ....) je uvedená v Cenníku; suma kreditu pre COOLklub je 4,800 € (Orange, Telekom a O2) (CK EROTIKA).

4. COOLklub.sk

 • 4.1 COOLklub.sk je spôsob zvýhodneného objednávania nasledovných Služieb:
  Video s erotickým obsahom
  Farebné pozadia s erotickým obsahom
 • 4.2. COOLklub („CK“) umožňuje užívateľom stiahnuť, t.j. objednať Videá a Farebné pozadia vo forme dvoch zvýhodnených predplatených balíkov Služieb:
  CK EROTIKA

  Balík služieb CK EROTIKA („erotický obsah“) obsahuje 20 ľubovoľných produktov zo sekcie Video- Top, Sex & Erotika a zo sekcie Farebné pozadia - Erotika. Užívateľ si môže objednať až 20 z vyššie uvedených produktov, a to počas obdobia 7 dní ( „aktivované obdobie“) od doručenia SMS, ktorou je služba aktivovaná. Cena balíka služieb CK EROTIKA je 4,800 € (Orange, Telekom a O2) s DPH a je splatná na základe doručenej SMS od prevádzkovateľa.

  Užívateľ, ktorý si aktivuje zvýhodnený balík služieb CK EROTIKA tým získava jeden produkt len za cenu 0,240 € s DPH (Orange, Telekom a o2).
 • 4.3. Postup objednania
  Balík služieb CK EROTIKA užívateľ objednáva tak, zašle sms v tvare “CK EROTIKA” na číslo 6304 a/alebo objednaním akéhokoľvek produktu s erotickým obsahom zo sekcie Video alebo Farebné pozadia cez SMS alebo cez web stránku www.coolmobil.sk alebo wap stránku wap.coolmobil.sk.
 • 4.4. Po aktivácii balíka služieb CK EROTIKA užívateľ dostane celkom 3 SMS správy , pričom cena za službu CK EROTIKA vo výške 4,800 € (Orange, Telekom a O2) s DPH je užívateľovi vyúčtovaná v celej výške spolu s doručením správ.
  • 1. sms - notifikačná sms, ktorá oznamuje užívateľovi, že mu bola aktivovaná služba predplatenie a návod, ako túto službu vypnúť.
   (Text SMS CK EROTIKA: Mate aktivovany COOLklub CK EROTIKA na 7 dni! Pre odhlasenie poslite STOP CK EROTIKA na 6304.)
  • 2. sms notifikačná sms, ktorá oznamuje užívateľovi, že mu bude doručený produkt, ktorý si objednal.
   (Text SMS: O chvilu dostanete linku na objednany produkt. Vas zostavajuci kredit: X objednavok. Dalsi produkt si mozete vybrat a stiahnut cez wap.coolmobil.sk.)
  • 3. sms - servisná správa – linka z ktorej si zákazník stiahne objednaný produkt.
 • 4.5. Po prijatí servisnej linky sa užívateľ pripojí na wap server - wap stránku, z ktorej si stiahne objednaný produkt. Wap stránka obsahuje aj linku, na ktorej si užívateľ môže stiahnuť ďalšie produkty špecifikované v bode 4.2 a to až do vyčerpania počtu 20 predplatených produktov.
 • 4.6. Ďalšie produkty v aktivovanom období môže užívateľ stiahnuť prostredníctvom servisnej linky, ktorá je uložená v telefóne, alebo objednávkou cez webové rozhranie stránky (objednávka prostredníctvom sms).
 • 4.7.Po každej objednávke v aktivovanom období príde užívateľovi bezplatná sms  notifikačná sms,ktorá oznamuje zákazníkovi, koľko produktov si môže ešte v aktivovanom období stiahnuť.
  Text SMS: Dakujeme za vyuzitie nasej sluzby. Vas zostavajuci kredit: X objednavok. Dalsi produkt si mozete vybrat a stiahnut cez wap.coolmobil.sk
 • 4.78. Aktivované obdobie. Užívateľ môže cez servisnú linku, ktorá sa mu uloží v telefóne pristupovať na wap stránku a sťahovať si do telefónu produkty podľa bodu 4.2 po dobu 7 dní (podľa druhu predplatenej služby s erotickým alebo neerotickým obsahom) od doručenia 1.sms, a to až kým nevyčerpá počet produktov stanovených pre aktivované obdobie . Po vyčerpaní počtu produktov stanovených pre aktivované obdobie si užívateľ môžu zakúpiť (sťahovať) ďalšie produkty za jednotkové ceny podľa Cenníka, a to až do reaktivácie aktivovaného obdobia.
 • 4.9. Ukončenie aktivovaného obdobia. Aktivované obdobie je ukončené uplynutím jeho trvania (7 dní). Po ukončení aktivovaného obdobia sú všetky servisné linky, ktoré boli zákazníkovi doručené, neplatné, tzn. nie je možné prostredníctvom nich stiahnuť žiadny produkt. Po uplynutí trvania aktivovaného obdobia užívateľ stráca nárok stiahnuť nevyčerpané produkty , ktoré sa ani neprenášajú do ďalšieho aktivovaného obdobia.
 • 4.10. Obnovenie – aktivácia nového obdobia. Po uplynutí siedmych dní je užívateľovi doručená reaktivačná sms, ktorá mu oznámi, že sa mu obnovuje predplatenie balíka CK na ďalšie obdobie. Táto správa zároveň obsahuje informáciu, ako si deaktivovať COOLklub pre nasledujúce obdobia.
  (Text SMS CK EROTIKA: Mas aktivny CK EROTIKA na dalsich 7 dni. Stiahni si 20 prvkov len za 0,241EUR Orange a 0,238EUR Telekom/O2 za kus. Pre zrusenie posli STOP CK EROTIKA na 6304)
  Aktivované obdobie sa opätovne aktivuje za rovnakých podmienok a postupom ako je uvedené v článku 4 týchto podmienok.
 • 4.11. Po každom ďalšom obnovení aktivovaného obdobia sa postupuje od bodu 4.4.tohto článku 4.
 • 4.12.Užívateľ môže kedykoľvek Službu ukončiť príkazom STOP CK EROTIKA a to tak, že zašle sms správu v tvare STOP CK EROTIKA na číslo 6304. Ukončenie služby je užívateľovi potvrdené bezplatnou sms správou.
  Po uplynutí trvania aktivovaného obdobia alebo ukončení Služby COOLklub na žiadosť užívateľa sa počet nevyčerpaných produktov neprenáša do nasledujúcich aktivovaných období, a to bez nároku na finančnú náhradu nevyčerpaného počtu produktov.

  Po zaslaní tejto sms nebude užívateľovi opätovne aktivovaná služba na ďalšie obdobie.

  Príkaz STOP CK EROTIKA formou SMS je potrebné zadať najneskôr v posledný deň aktivovaného obdobia, v opačnom prípade je Služba aktivovaná na ďalšie aktivačné obdobie.

5. Objednanie

Služby dostupné na stránke www.coolmobil.sk, ktoré nie sú zahrnuté v COOLklub-e užívateľ objedná jedným z nasledovných spôsobov:

 • prostredníctvom web stránky www.coolmobil.sk
 • prostredníctvom SMS správy na číslo....
Pri objednávaní Služby cez web stránku www.coolmobil.sk je nevyhnutné zadať telefónne číslo užívateľa, ktorý uhradí cenu za Službu a telefónne číslo príjemcu Služby. Telefónne číslo príjemcu a užívateľa môže byť aj rovnaké.

Pri objednávaní Služieb užívateľ musí postupovať podľa pokynov užívateľa, ktoré sa postupne zobrazujú počas objednávania.

Jednotlivé farebné pozadia a videá s erotickým obsahom zo Služby Video a Farebné pozadia je možné objednať iba ako súčasť zvýhodneného predplateného balíka Služby CK EROTIKA s výnimkou bodu 4.78 týchto podmienok a s výnimkou prípadu, ak ste boli v minulosti účastníkom COOLklub-u a účasť ste zrušili. Bývalí účastníci COOLklubu objednávajú všetky produkty, vrátane Farebných pozadí a Videí s erotickým obsahom, za jednotkové ceny podľa Cenníka, pokiaľ výslovne neuvedú, že si objednávajú zvýhodnený balík produktov COOLklub.

6. Cena a obchodné podmienky

Cena za Služby je uvedená v Cenníku, ktorý je zverejnený na stránke www.coolmobil.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny Cenníka. Prevádzkovateľ zverejní aktuálny Cenník na stránke www.coolmobil.sk. Ceny uvedené v Cenníku sú konečné a zahŕňajú DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky využívania Služby na stránke coolmobil.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.coolmobil.sk najneskôr v deň jej účinnosti.

Aktuálne znenie obchodných podmienok bude zverejnené na stránke www.coolmobil.sk.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť prevádzkovanie stránky www.coolmobil.sk a poskytovanie služieb na www.coolmobil.sk

Užívateľ a  prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania www.coolmobil.sk a jeho Služieb sa riadia účinným znením podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

7. Reklamácie

Reklamácie je možné podávať:
    a) poštou na adresu Zoznam Mobile s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
    b) emailom na adresu coolmobil@coolmobil.sk
    c) telefonicky na číslach 02-577 85 633, 02-577 85 630 linky sú dostupné v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.30

8. Záverečné ustanovenia

Objednaním akéhokoľvek produktu alebo služby prevádzkovateľa na www.coolmobil.sk užívateľ súhlasí so zasielaním informácií o novinkách a produktoch prevádzkovateľa. Následne bude prevádzkovateľ zasielať na telefónne číslo užívateľa svoje marketingové informácie v primeranom rozsahu. V prípade, že užívateľ si už naďalej neželá zasielanie týchto informácií, zašle SMS v tvare STOP INFO na 6304.

Návštevníci, ktorí nesúhlasia s týmito podmienkami, nie sú oprávnení využívať Služby poskytované prevádzkovateľom.

Tieto Obchodné podmienky používania stránky www.coolmobil.sk a služby COOLklub.sk nadobúdajú účinnosť dňom 20.3.2008.TV program TV program
pre všetkých
Zábava, šport, akcia. Sleduj, čo ťa zaujíma.