Obchodné podmienky


Obchodné podmienky používania stránky www.coolmobil.sk
(„podmienky“)


1. Všeobecné informácie
Prevádzkovateľom stránky www.coolmobil.sk je spoločnosť Zoznam Mobile, s.r.o., so síslom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 35 844 621, DIČ/IČ DPH: SK2021779584, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27440/B, oddiel Sro.
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
kontakt:  Zoznam Mobile, s.r.o. , Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava,
 tel.: 02 577 85 633, 02 577 85 630,telefónne linky sú dostupné v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 17.30  hod.
 email: coolmobil@coolmobil.

2. Služby na www.coolmobil.sk
Na stránke www.coolmobil.sk sú dostupné nasledovné Služby (jednotlivo aj ako Služba):
•    Video
•    Java hry/Hry
•    Farebné pozadia
•    Polyfonické zvonenia
•    Real tóny MP3
•    Témy
•    Flash
•    ako aj iné položky, o ktoré v budúcnosti prevádzkovateľ rozšíri svoju ponuku Služieb

3. Podmienky pre užívateľov
Návštevníci stránky, ktorí chcú aktívne využívať Služby a objednať platený alebo neplatený obsah, musia spĺňať nasledovné podmienky:
3.1    Užívateľ Služby musí mať vo svojom mobilnom telefóne aktivovanú SIM kartu s aktivovanou a správne nastavenou dátovou službou (wap).
3.2    Službu môžu využívať užívatelia z územia Slovenskej republiky aj zo zahraničia prostredníctvom roamingu.
3.3    Video s erotickým obsahom, Farebné pozadia s erotickým obsahom, JAVA hry a aplikácie s erotickým obsahom, Témy s erotickým obsahom. Flash-e s erotickým obsahom (ďalej len „erotické prvky„) môžu využívať len osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia s ostatnými súvisiacimi podmienkami zobrazovania a objednávania erotických prvkov.
3.4    Službu je možné využívať len na podporovanom telefóne pre príslušnú Službu; zoznam podporovaných telefónov je uvedený na stránke www.coolmobil.sk, zoznam podporovaných telefónov pre Java hry je uvedený pred potvrdením objednávky Java hry.
3.5    Užívateľ Služby musí mať aktívny paušál alebo dostatočný kredit. Cena jednotlivých Služieb je uvedená v Cenníku.  

4. COOLklub.sk
4.1     COOLklub.sk je spôsob zvýhodneného objednávania nasledovných Služieb:
Video s erotickým obsahom  a Farebné pozadia s erotickým obsahom
(ďalej len „erotické prvky COOLklub„)
4.2    Zobrazovanie a objednávanie erotických prvkov COOLklub je prístupné iba užívateľom starším ako 18 rokov, ktorí vyslovia súhlas s ostatnými súvisiacimi podmienkami zobrazovania a objednávania erotických prvkov.
4.3    COOLklub („CK“) umožňuje užívateľom stiahnuť, t.j. objednať erotické prvky  vo forme zvýhodneného predplateného balíka Služieb CK EROTIKA.
Balík Služieb CK EROTIKA obsahuje 20 ľubovoľných produktov zo sekcie Video - Top, Sex & Erotika a zo sekcie Farebné pozadia – Erotika. Užívateľ si môže objednať až 20 z vyššie uvedených produktov, a to počas obdobia 7 dní („aktivované obdobie“) od doručenia SMS, ktorou je služba aktivovaná. Cena balíka Služieb CK EROTIKA je  uvedená v Cenníku.
Balík Služieb CK EROTIKA užívateľ objednáva tak, zašle sms v tvare “CK EROTIKA” na číslo 6304 a/alebo objednaním akéhokoľvek produktu s erotickým obsahom zo sekcie Video alebo Farebné pozadia cez SMS alebo cez web stránku www.coolmobil.sk alebo wap stránku wap.coolmobil.sk.
4.4    Po aktivácii balíka Služieb CK EROTIKA užívateľ dostane celkom 3 SMS správy , pričom cena za Službu CK EROTIKA je užívateľovi vyúčtovaná v celej výške spolu s doručením správ.

1.     sms - notifikačná sms, ktorá oznamuje užívateľovi, že mu bola aktivovaná Služba CK     EROTIKA a návod, ako túto službu vypnúť.
    
2.     sms - notifikačná sms, ktorá oznamuje užívateľovi, že mu bude doručený produkt, ktorý si     objednal.
    
3.    sms - servisná správa - linka, z ktorej si zákazník stiahne objednaný produkt.

4.5    Po stiahnutí objednaného produktu dostane užívateľ s aktivovaným balíkom Služieb CK EROTIKA sms, v ktorej je uvedený zostávajúci počet predplatených produktov v danom aktivovanom období.
4.6    Po vyčerpaní počtu produktov stanovených pre aktivované obdobie si užívateľ môže objednať (sťahovať) ďalšie produkty za jednotkové ceny podľa Cenníka, a to až do opätovnej aktivácie aktivovaného obdobia.
4.7    Po uplynutí trvania aktivovaného obdobia užívateľ stráca nárok na stiahnutie nevyčerpaného počtu produktov. Skutočnosť, že užívateľ nevyčerpal všetky prvky v rámci predplateného obdobia, nie je dôvodom na reklamáciu ani nezakladá nárok na zľavu.
4.8    Po uplynutí aktivovaného obdobia je užívateľovi doručená reaktivačná sms, ktorá mu oznámi, že sa mu obnovuje predplatenie balíka Služieb CK EROTIKA na ďalšie obdobie. Aktivované obdobie sa opätovne aktivuje za rovnakých podmienok a postupom ako je uvedené v článku 4 týchto podmienok
4.9     Deaktivácia balíka Služieb CK Erotika:  Užívateľ môže kedykoľvek Službu CK EROTIKA ukončiť zaslaním sms správy v tvare STOP CK EROTIKA na číslo 6304. Ukončenie služby je užívateľovi potvrdené bezplatnou sms správou. Po zaslaní tejto sms nebude užívateľovi opätovne aktivovaná služba na ďalšie obdobie.
Príkaz STOP CK EROTIKA formou SMS je potrebné zadať najneskôr v posledný deň aktivovaného obdobia, v opačnom prípade je Služba aktivovaná na ďalšie aktivované obdobie.
4.10    Po uplynutí trvania aktivovaného obdobia alebo ukončení Služby COOLklub na žiadosť užívateľa sa počet nevyčerpaných produktov neprenáša do nasledujúcich aktivovaných období, a to bez nároku na finančnú náhradu nevyčerpaného počtu produktov.

5. Objednanie
5.1    Služby dostupné na stránke www.coolmobil.sk, ktoré nie sú zahrnuté v COOLklub-e užívateľ objedná Prostredníctvom SMS správy na číslo 6304.Pri objednávaní Služieb užívateľ musí postupovať podľa pokynov pre užívateľa, ktoré sa postupne zobrazujú počas objednávania.
5.2    Jednotlivé erotické prvky zo Služby je možné objednať iba ako súčasť zvýhodneného predplateného balíka Služby CK EROTIKA podľa čl.4 týchto podmienok s výnimkou prípadu, ak ide o užívateľa, ktorý bol v minulosti účastníkom COOLklub-u a účasť neskôr zrušil. Bývalí účastníci COOLklubu objednávajú všetky produkty, vrátane erotických prvkov COOLklubu, za jednotkové ceny podľa Cenníka, pokiaľ výslovne neuvedú, že si objednávajú zvýhodnený balík produktov COOLklub.
5.3    Užívateľ Služieb (spotrebiteľ) berie na vedomie a súhlasí, že udelením súhlasu s objednaním produktu (Služby) spôsobom ustanoveným v týchto podmienkach pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca v zmysle ust. § 4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo na odstúpenie od zmluvy. Súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že užívateľ Služieb bol poučený o strate práva na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety, poskytuje užívateľ Služieb počas procesu ich objednávania.

6. Cena a obchodné podmienky
6.1    Cena za Služby je uvedená v aktuálnom Cenníku, ktorý je zverejnený na stránke www.coolmobil.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať jednostranné zmeny Cenníka. Ceny uvedené v Cenníku sú konečné a zahŕňajú DPH v zmysle platných právnych predpisov.
6.2    Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky objednávania Služieb na stránke coolmobil.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.coolmobil.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
6.3    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť prevádzkovanie stránky www.coolmobil.sk a poskytovanie Služieb na www.coolmobil.sk. Užívateľ a  prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania www.coolmobil.sk a jeho Služieb sa riadia účinným znením podmienok a ustanoveniami zákona č. 513/191 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

7. Reklamácie
7.1    Podávanie reklamácií Služieb, ako aj postup ich vybavovania sa spravuje Reklamačným poriadkom pre poskytovanie služieb na coolmobil.sk, ktorého aktuálne znenie je umiestnené na coolmobil. sk.

8. Pravidlá diskusií a komunikácie na coolmobil.sk
8.1    Niektoré ďalšie služby na coolmobil.sk je možné používať prostredníctvom webových stránok tretích strán, konkrétne služby diskusných fór v spojení s webovou stránkou disqus.com. Prevádzkovateľ nevykonáva správu ani kontrolu webových stránok tretích strán ani nezodpovedá za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na webových stránkach tretích strán ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených webových stránok. Užívateľ, ktorý sa zaregistroval na prepojených webových stránkach ako aj užívateľ, ktorý používa služby zabezpečované prostredníctvom prepojených webových stránok bez predchádzajúcej registrácie, zodpovedá za to, že sa pred samotnou registráciou, resp. pred začatím používania služby zabezpečovanej prostredníctvom prepojených webových stránok, oboznámil so zásadami používania a ochrany osobných údajov na príslušnej webovej stránke.
8.2    Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity v diskusiách medzi užívateľmi. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory návštevníkov coolmobil.sk a prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi nestotožňuje.
8.3    V diskusii a komunikácii medzi užívateľmi je zakázané pridávať príspevky, ktoré:
•    obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám,
•     podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti
•     propagujú komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah
•     obsahujú údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas
•     šíria ohováračské, nactiutŕhačné, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom
•     opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty
•     vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky .
8.4    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusií, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého užívateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá. Užívateľ nemôže brániť v diskusii ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať, ani obťažovať ostatných užívateľov.
8.5    Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z uverejnených príspevkov porušuje tieto Pravidlá, môže oznámiť túto skutočnosť na e-mailovej adrese coolmobil@coolmobil.sk.

9.  Ochrana osobných údajov
9. 1. V rámci reklamačného konania sú od užívateľov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
9.2. Prevádzkovateľ –predávajúci- prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu  reklamačného konania s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s platobným stykom týkajúceho sa objednanej Služby  (oznámenie mena, čísla účtu, telefónneho čísla). Predávajúci postupuje tak, aby dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom reklamácie, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely  reklamácie a to až do doby  vyriešenie  reklamácie a doby, počas ktorej je prevádzkovateľ povinný archivovať údaj o reklamáciách v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Dotknutá osoba má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.
Prevádzkovateľ môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú a pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" nebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. aj tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

10. Záverečné ustanovenia
10.1    Užívateľ Služieb (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak prevádzkovateľ na žiadosť, reklamáciu alebo inú námietku užívateľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva užívateľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, čím nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.  Podmienky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ môže využiť na riešenie svojich sporov aj platformu „Riešenie sporov on-line“ založenú Európskou komisiou na webovom sídle https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
10.2    Návštevníci a užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito podmienkami, nie sú oprávnení využívať Služby poskytované prevádzkovateľom.

10.3    Tieto Obchodné podmienky používania stránky www.coolmobil.sk a služby COOLklub.sk nadobúdajú účinnosť dňom 9.11.2009.

Posledná zmena podmienok je účinná od 1.8.2016.

Zoznam Mobile, s.r.o.
Ing. Martin Mác, konateľ


TV program TV program
pre všetkých
Zábava, šport, akcia. Sleduj, čo ťa zaujíma.